UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     479/QĐ-SNV Phú Thọ, ngày  17 tháng 9 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký
Cuộc thi
“Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020”
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Căn cứ Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ;
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 43/KH-SNV-STTTT ngày 17/9/2019 của Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020”;
Sau khi thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông, xét đề nghị của Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020”, như sau:
I. Ban Tổ chức:
1. Trưởng ban: Ông Lê Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
2. Phó Trưởng ban: Ông Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Thành viên:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ
- Ông Nguyễn Tiến Trung - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông
- Ông Vũ Ngọc Sơn - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.
II. Tổ Thư ký:
1. Tổ trưởng: Bà Cao Thị Dung - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.
2. Tổ phó: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Thành viên:
- Bà Cao Thị Hương Giang - Trưởng phòng Cổng Thông tin điện tử, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
- Bà Trần Lệ Thủy - Phó Trưởng phòng Cổng Thông tin điện tử, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
- Ông Phạm Đức Tùng - Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức và Tổ Thư ký:
1. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức:
- Chỉ tạo tổ chức Cuộc thi theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
- Chỉ đạo xây dựng, thẩm định Thể lệ, Bộ Câu hỏi - Đáp án, tài liệu tham khảo về Cuộc thi.
- Chỉ đạo xây dựng phần mềm thi trên internet.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi.
- Tổng kết, đánh giá kết quả Cuộc thi. Lựa chọn các tập thể, cá nhân đạt giải để khen thưởng.
2. Nhiệm vụ của Tổ Thư ký:
- Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 điều này.
- Vận hành, quản trị phần mềm thi trên internet trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi.
- Xác minh, tổng hợp số liệu Cuộc thi theo từng quý.
3. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Điều 2 của Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.
 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- Sở TT&TT (p/h);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CCHC.
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký) 
 
 
Lê Tiến Hưng