SỞ NỘI VỤ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BTC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CCCHC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019 - 2020
Phú Thọ, ngày 17 tháng 9 năm 2019
 
 
 
THỂ LỆ
Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” năm 2019 - 2020
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2019
của Ban Tổ chức)
 
 
   
 
 
I. THÔNG TIN CHUNG:
1. Đối tượng:
Là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.
2. Thời gian: Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 30/9/2020.
- Tổng kết và trao giải: Dự kiến tháng 10/2020.
3. Nội dung:
- Tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Trung ương, trọng tâm là Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và các văn bản của tỉnh liên quan đến công tác CCHC.
- Tìm hiểu về kết quả CCHC của tỉnh hiện nay; các nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh trong triển khai thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, hiện đại hóa hành chính; vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công cuộc CCHC.
- Tìm hiểu các nội dung đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
- Tìm hiểu về cách thức giải quyết các thủ tục hành chính; quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính...
4. Hình thức:
- Cuộc thi được tổ chức qua hình thức thi trắc nghiệm trên mạng internet, tại địa chỉ http://cuocthicchc.phutho.gov.vn
- Cuộc thi được tổ chức làm 04 đợt thi; mỗi quý 01 đợt. Mỗi đợt thi có 25 câu hỏi; mỗi câu hỏi có 3 phương án trả lời; người tham gia thi lựa chọn 01 phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
- Sau khi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, người thi phải trả lời câu hỏi dự đoán về tổng số lượt người tham gia thi cho đợt thi.
- Mỗi người được tham gia nhiều lượt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban Tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.
- Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia cuộc thi.
II. HƯỚNG DẪN DỰ THI:
Người dự thi truy cập vào địa chỉ http://cuocthicchc.phutho.gov.vn hoặc truy cập vào chuyên mục “Cuộc thi Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ.
Bước 1: Người dự thi nhập các thông tin cá nhân (ký tự có dấu): Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email hiển thị trên phần mềm cuộc thi (người dự thi bắt buộc phải điền các thông tin về: Họ tên, địa chỉ, điện thoại để Ban Tổ chức làm căn cứ xác nhận). Sau đó nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.
Bước 2: Trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm ở phần “Trả lời câu hỏi”. Sau khi hoàn thiện nhấp chuột vào phần “Tiếp tục”.
Bước 3: Dự đoán tổng số lượt người tham gia thi trong quý. Sau đó nhấp vào mục “Hoàn thành”.
Mọi thông tin về cuộc thi được đăng tải trên phần mềm thi hoặc chuyên mục “Cuộc thi Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Các cá nhân đạt giải tại cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.
1. Giải cá nhân:
Mỗi quý xác định số lượng giải thưởng như sau:
- 01 giải Nhất: Trị giá 500.000 đồng
- 03 giải Nhì: Trị giá 300.000 đồng
- 05 giải Ba: Trị giá 200.000 đồng
2. Giải tập thể:
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải cho 02 tập thể có tổng số lượt người thi nhiều nhất.
Giá trị giải thưởng: 1.000.000 đồng/tập thể.
Tổng cộng toàn cuộc thi sẽ xác định: 04 giải Nhất; 12 giải Nhì; 20 giải Ba đối với giải cá nhân; 02 giải tập thể.
IV. XÁC ĐỊNH GIẢI THƯỞNG:
1. Tiêu chí xác định người đạt giải (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):
- Tiêu chí 1: Người tham gia thi trả lời đúng 25 câu hỏi.
- Tiêu chí 2: Người tham gia thi có dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất tổng số lượt người tham gia thi trong quý.
- Tiêu chí 3: Người có thời gian hoàn thành bài thi ít nhất.
Trong trường hợp có nhiều người dự thi cùng thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, Ban Tổ chức sẽ bốc thăm để chọn ra người đạt giải.
2. Xác định người đạt giải:
- Sau 05 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ xác định người đạt giải. Kết quả của mỗi đợt thi được Ban Tổ chức công bố trên phần mềm cuộc thi hoặc chuyên mục “Cuộc thi Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ.
- Sau khi kết thúc cuộc thi, trong vòng 10 ngày Ban Tổ chức sẽ liên hệ qua điện thoại với người đạt giải theo số điện thoại đăng ký tham gia thi để hướng dẫn các thủ tục nhận và trao thưởng.
Trong trường hợp Ban Tổ chức không liên lạc được với người đạt giải hoặc người đạt giải từ chối nhận thưởng, Ban Tổ chức sẽ tiến hành xác minh các trường hợp khác thỏa mãn các tiêu chí đạt giải ngay phía sau để trao thưởng nhằm đảm bảo thay thế hợp lệ các trường hợp không được trao thưởng.
- Tất cả các bài dự thi của người tham gia cuộc thi đều được hệ thống ghi lại để làm cơ sở đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.
V. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC:
Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” năm 2019 - 2020. Điện thoại: 02103.812.494 - 0965.376.166. Email: banbientap@phutho.gov.vn
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” năm 2019 - 2020. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh thể lệ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban Tổ chức cập nhật trên phần mềm cuộc thi hoặc chuyên mục “Cuộc thi Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ./.
 
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký) 
 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Lê Tiến Hưng