SỞ NỘI VỤ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BTC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CCCHC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019 - 2020
Số:       01/QĐ-BTC

 
Phú Thọ, ngày 17 tháng 9 năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” năm 2019 - 2020
 
 
   
 
 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
“TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ” NĂM 2019 - 2020
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 43/KH-SNV-STTTT ngày 17/9/2019 của Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” năm 2019 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-SNV ngày 17/9/2019 của Sở Nội vụ Về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” năm 2019 - 2020;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” năm 2019 - 2020,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ” năm 2019 - 2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Ban Tổ chức; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
 
Nơi nhận TM. BAN TỔ CHỨC
- Như Điều 2;
- Sở TT&TT;
- Lưu: VT, CCHC.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký) 
 
 
 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Lê Tiến Hưng